Agence Du Coq, De Haan
Du Coq - De Haan
Agence Du Coq
+32(0)59 25 52 00
 

blikvanger U kunt bij Agence Du Coq ook terecht om uw vastgoed te koop of te huur aan te bieden. Ook voor uw vakantiewoning.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KeukenHuurvoorwaarden

Algemene voorwaarden toepasselijk op de verhuring van vakantiewoningen aan de Belgische Kust U.I.B. Unie der ImmobiliŽngroepen van BelgiŽ
Artikel 1

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurders van gemeubileerde woningen, de immobiliŽnkantoren en de huurders.

Artikel 2

De overeenkomst tussen verhuurder en immobiliŽnkantoor bestaat uit een huur van werk, namelijk het te huurstellen van een pand en het zoeken naar een huurder. Hiertoe mag het immobiliŽnkantoor borden en affiches plaatsen, voor zover de verhuurder het hiermede eens is en de basisakte of het reglement van inwendige orde in het gebouw het niet verbieden. Tevens zijn volgende opdrachten hierin begrepen : het onthaal van de huurder, het controleren van de meters (voor de gespecificeerde perioden) voor het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming, tenzij een forfaitair bedrag voor het verbruik werd bedongen. De taak van het immobiliŽnkantoor omvat noch het opmaken en controleren van de inventaris, noch een staat van bevinding van de woning, tenzij een afzonderlijke overeenkomst met afzonderlijke bezoldiging afgesloten werd. Het immobiliŽnkantoor verbindt zich tot een controle van netheid bij het verlaten van de woning. Indien een huurder wordt gevonden treedt het immobiliŽnkantoor ook op als mandataris van de verhuurder. Het mandaat behelst het stellen van de volgende rechtshandelingen: het verhuren van de vakantiewoning, het innen van de huurprijs op de wijze omschreven in artikel 7, het innen van een waarborgsom tot dekking van de verplichtingen van de huurder op de wijze omschreven in artikel 8. Deze handelingen worden verricht in naam en voor rekening van de verhuurder. Het immobiliŽnkantoor zal tegen het einde van het jaar een gedetailleerde rekening voorleggen aan de verhuurder. Intussen mag de verhuurder wel voorschotten vragen.

Artikel 3

De opdracht aan het immobiliŽnkantoor is exclusief. De duurtijd van de exclusieve opdracht wordt steeds schriftelijk gespecificeerd. Wanneer door de nalatigheid van de verhuurder een dubbele verhuring ontstaat, zal hij gehouden zijn de volledige schade aan de huurder te vergoeden en dit op de wijze bepaald in artikel 10.

Artikel 4

Het toeristisch verhuurkantoor zal tegen het einde van het jaar een gedetailleerde rekening voorleggen aan de verhuurder. Intussen mag de verhuurder wel voorschotten vragen.

Artikel 5

De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling van een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten dienen betaald via overschrijving, 15 dagen vůůr de aanvangsdatum van de huurperiode.

Artikel 6

Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborgsom betaald worden. De waarborg wordt terugbetaald binnen de 2 maanden na vertrek van de huurder, indien hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan

Artikel 7

Bij annulatie en / of als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal het immobiliŽnkantoor het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt, is de eerste huurder het verschil in opbrengst + commissieloon van 25% op de behaalde huurprijs aan het immobiliŽnkantoor verschuldigd. Kan de woning niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige saldo verschuldigd.

 De huurder is geen schadevergoeding verschuldigd (noch voorschot, noch verschil in opbrengst, noch commissieloon), wanneer het gehuurde goed niet kan betrokken worden wegens het overlijden van een lid van zijn gezin en op hetzelfde adres woont. Wanneer de huurder zelf overlijdt, zijn de erfgenamen tot generlei betaling gehouden

Artikel 8

Een onvoldoende gereinigd en/of een niet smaakvol genoeg gemeubileerd pand noch ongunstige weersomstandigheden kunnen aanleidiing geven tot terugvordering van de huurgelden.

Artikel 9

In geval van dubbele verhuring te wijten aan het immobiliŽnkantoor, betaalt deze de gestorte sommen aan de huurder terug, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van Ä 100,00

Artikel 10

De huurder heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder of het immobiliŽnkantoor nodig om onder te verhuren en dieren in de woning binnen te brengen. Bij inbreuk wordt Ä 150,- forfaitair van de waarborg afgehouden.

Artikel 11

De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goed huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de woning moet schoonmaken (bij in gebreke blijven zullen de kosten voor schoonmaken van de waarborgsom afgehouden worden) en dat beschadigingen onmiddellijk aan het immobiliŽnkantoor moeten gemeld worden. Het aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald, hetzij door het aantal bedden, hetzij door formele aanduiding.

Artikel 12

Door bemiddeling van het immobiliŽnkantoor wordt het huurrisico verzekerd tegen brand, waterschade en glasbraak. Annulerings- verzekering kan via een click op ďEuropeseĒ op www.ducoq.be.

Artikel 13

In de woningen waar een inventaris bestaat, is de huurder gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen binnen de 24 uur schriftelijk bekend te maken. Hetzelfde geldt voor de netheid van de woning.

Artikel 14

Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het immobiliŽnkantoor dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur toelaten.

Artikel 15

Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels gebeurt enkel tijdens de openingsuren van het kantoor met in acht name van de vermelding op de voorzijde.

Artikel 16

De vastgoedmakelaar zal de door de verhuurder opgegeven huurprijs verhogen met een aan de vastgoedmakelaar door de huurder verschuldigde commissie, dossierkosten, verzekering en publiciteitskosten

Printen Back

 
CopyrightAgence Du Coq
Koninklijke Baan 32
8420 De Haan
info@ducoq.be

Bavat NV, erkend vastgoedmakelaar
Tine Beirens - Maria Thťresia Vannieuwenborgh   BIV - IPI 504710 - 203187

 BYS webontwerp
Nederlands  FranÁais  English  Duits